Informacje

Centrum Technologii (Bio)Kompozytów (CTB), którego koordynatorem jest Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki (prof. Andrzej K. Błędzki) Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT), działa w obszarze OT3- Zaawansowane Systemy Wytwarzania i Materiały:

  • BIO     - inżynieria bioproduktów,
  • AGRO - agrotechnika, rolnictwo,
  • TECH - nowe techniki wytwarzania materiałów, w tym (bio)nanotechnologia.

 

Realizowane są działania skupione wokół obszarów badawczych związanych z Nowoczesnymi Biotechnologiami Przemysłowymi i Zieloną Biogospodarką:

      zaawansowane (bio)kompozyty i systemy wytwarzania,

      surowce bioodnawialne,

      (bio)nanotechnologia i (bio)nanokompozyty,

      produkty i urządzenia przyjazne środowisku.

 

Obszary zainteresowań Zespołów badawczych Centrum Technologii (Bio)Kompozytów:

      Zespół Biokompozytów Polimerowych

     –  jednostki pływające

     –  duże turbiny wiatrowe

     –  transport pasażerski szynowy i kołowy

      Zespół Mechaniki i Inżynierii Materiałowej

     –  zbiorniki wysokociśnieniowe

     –  turbiny wiatrowe

     –  transport samochodowy

     –  konstrukcje specjalne

      Zespół Biotechnologii i Materiałów Opakowaniowych

     –  procesy biotechnologiczne

     –  powłoki aktywne

     –  opakowania inteligentne

     –  opakowania funkcjonalne

      Zespół (Bio-nano)Kompozytowych materiałów polimerowych

     –  tworzywa i (nano)kompozyty termoplastyczne

     –  polimerowe biomateriały kompozytowe na bazie drewna i innych surowców naturalnych    

      (nano)kompozyty z żywic reaktywnych oraz farby i materiały powłokowe

     –  recykling materiałów i kompozytów polimerowych

      Zespół Technologii Maszyn i Mechatroniki

     –  projektowanie maszyn, systemów sterowania i układów diagnostycznych do wytwarzania elementów biokompozytowych

     –  modelowanie konstrukcji biokompozytowych               

     –  badania własności  dynamicznych i statycznych konstrukcji biokompozytowych oraz diagnostyczne badania nieniszczące

     –  modelowanie i badania obróbki ubytkowej materiałów biokompozytowych                     

 

Członkowie Centrum Technologii (Bio)Kompozytów:

   trzy wydziały Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego:  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki (Instytut Inżynierii Materiałowej, Instytut Technologii Mechanicznej, Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn), Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej (Instytut Polimerów), Wydział Elektryczny (Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki) oraz Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych,

   siedem Zespołów spoza ZUT z pięciu Uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki), Politechnika Wrocławska (Wydział Mechaniczny, Wydział Chemiczny), Politechnika Poznańska (Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania), Politechnika Koszalińska (Wydział Mechaniczny) i Uniwersytet Zielonogórski (Wydział Mechaniczny),

  cztery Instytuty branżowe:  Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Instytut Technologii Drewna, Instytut Obróbki Plastycznej, Główny Instytut Górnictwa,

   dwa stowarzyszenia: Północno-Zachodnie Centrum Biogospodarki, Klaster „Zielona Chemia”,

   860 współpracujących podmiotów gospodarczych.

           

Członkowie Centrum Technologii (Bio)Kompozytów posiadają wykwalifikowaną kadrę (415 pracowników naukowych i 210 technicznych) specjalizujących się w: przetwórstwie materiałów polimerowych, nanotechnologii, systemach wytwarzania zaawansowanych biokompozytów oraz produktów i urządzeń przyjaznych środowisku, surowcach bioodnawialnych  oraz mają nowoczesną infrastrukturę i aparaturę badawczą.

Centrum Technologii (Bio)Kompozytów jest otwarte na współpracę, zawiązywanie partnerstw naukowo-przemysłowych oraz poszukiwanie nowych podobszarów badawczych.


Obszar nauk technicznych -> Dziedzina nauk technicznych -> inżynieria materiałowa